Осведомителни обучения за бизнеса

Глухите хора имат своето място и в бизнеса. Всеки глух човек може да бъде приобщен, ако бизнесът познава добре неговите специални способности. Чрез специализирани обучения за служители на компаниите, се променят нагласите и се изгражда по-добра култура на приемане, приобщаване и емпатия. Нашите глухи обучители предоставят възможности за усвояване на умения по жестов език и изграждане на визуална култура сред служителите на бизнеса.